Liên hệ để biết giá

Mô tả:

– Nồng độ 1500 mg Ag/lít  (ICP)

– Kích thước < 30 nm

– Gia tăng hoạt lực của thuốc Bảo vệ truyền thống khi phâ trộn chung lên nhiều lần

– Dễ pha trộn, tương thích nhiều gốc thuốc

Danh mục: