Chi Tiết Sản Phẩm

Tanixa Bio Toxic 50

Thông tin chi tiết

Phân giải thuốc sâu & thuốc BVTV tồn dư trong đất

Phân giải paclorbutrazol & thuốc cỏ tồn dư trong đất

Xử lý đất trước khi trồng trọt

 

THÀNH PHẦN

Vi sinh vật phân giải Xenlulo      

(Pseduomonas flourescens, Pseduomonas putida, Pseduomonas stutzeri, Rhodcoccus erythropolis, Rhodcoccus phenolicus)

1x107 CFU/ml

Bacillus sp                                                

(Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis)

1x107 CFU/ml
pH 4,0
Tỷ trọng 1,05

CÔNG DỤNG:

+ Phân giải thuốc trừ sâu, thuốc BVTV tồn dư trong đất gây ức chế cây trồng.

+ Phân giải paclorbutrazol, thuốc cỏ tồn dư trong đất

+ Xử lý đất trước khi trồng trọt.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  50 ml/25 lít

Sản phẩm khác

back-to-top.png