Liên hệ giá - 038 859 5788

Gia tăng hoạt lực của thuốc Bảo vệ truyền thống khi pha trộn chung lên nhiều lần

Liên hệ giá - 038 859 5788

NANO CACO3

Liên hệ giá - 038 859 5788

Hoạt tính kháng nấm của FUNGY X - Kích thước hạt của Fungy X

Liên hệ giá - 038 859 5788

Hàm lượng Oligo Chitosan: 3.5%