Chi Tiết Sản Phẩm

Nano CaCO3 30%

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Dung môi phân tán Nano CaCO3
     
APS 30-40nm Xác nhận
Độ tinh khiết 99.9% Xác nhận
pH Trung tính Xác nhận
Nồng độ Nano CaCO3 30 % khối lượng
Dung môi phân tán Nước (ddH2O)

Sản phẩm khác

back-to-top.png