Liên hệ để biết giá

KÍCH RỄ

ỨC CHẾ TUYẾN TRÙNG HẠI RỄ.

ỨC CHẾ NẤM PHYTOPTHORA

NGĂN NGỪA VÀNG LÁ THỐI RỄ.

TĂNG HIỆU QUẢ THUỐC.

NGÂM Ủ GIỐNG.